Oppdatering om rehabiliteringen

En oppdatering om rehabiliteringen etter første forhandlingsrunde, og videre fremdrift

Som vi fortalte i forrige oppdatering mottok vi fem tilbud på rehabiliteringen i desember. Disse ble nøye gjennomlest og kvalitetssikret av Rambøll, og alle tilbudene ble gitt karakterer etter forhåndsgitte kriterier, som kompetanse, referanser fra tidligere prosjekter, leveringstid, pris og oppgaveforståelse. Tre tilbud skilte seg helt klart ut, og disse ble invitert til en forhandlingsrunde. Alle tre entreprenører ble innkalt til møte med Rambøll, der de fikk forklart positive og negative sider ved sine tilbud. De fikk så frist til 5. februar med å gi oppdaterte tilbud. Det er helt normalt med både en og to forhandlingsrunder, man skal aldri godta den første prisen i en slik prosess.

Femte februar mottok vi så tre nye tilbud. Alle hadde endret tilbudene sine og gått ned i pris. Rambøll vurderer nå disse tilbudene og hvem vi skal gå videre med.

Styret hadde møte med Rambøll torsdag 13. februar for å diskutere videre strategi. Og nå er det viktig at vi snakker økonomi. Rambøll fremviste for styret et oversikt over de økonomiposter man må ta hensyn til i rehabiliteringen, utover den direkte kostnaden for byggearbeidene som kommer i tilbudene. Dette er viktig i forhold til å få en reell pris, og unngå overraskelser ila prosjektet, slik mange borettslag får.

Vi vet at en del av andelseierne har vært bekymret for at oppstart senere enn planlagt medfører økt pris i forhold til materialkostnader. Dette ser ikke ut til å være tilfelle. MEN det vi ser er at det er en noen ting som ikke ble hensyntatt ved forprosjekteringen, som burde vært mer gjennomtenkt når det kommer til vurdering av pris på prosjektet. Vi vil, når vi avholder beboermøte, gi en detaljert og god forklaring på alt dette slik at alle får en god forståelse, inkl sammenligning gamle mot nye priser.

For å trekke ut den viktigste mangelen så er det en prispost som inkluderer en endring av pengenes verdi. Den norske kronen endrer konstant verdi, og Rambøll informerer oss at 230 millioner i 2016/2017 er tilsvarende 245 millioner i dag. Dermed er vi 15 mill skjevt ute fra startgropen. Disse pengene hadde vi måtte betale om vi så hadde startet i 2016/2017. På så store prosjekter som vi skal gjennomføre, over så lang tid, så vil entreprenørene så godt som alltid legge kontraktsvilkår som gjør at de vil få utbetalt verdiforskjellen mellom pengene den dagen de starter jobben, og den dagen de avslutter. Samtlige entreprenører som har gitt tilbud på rehabiliteringen har lagt inn dette som forutsetning. Dersom vi hadde startet en rehabilitering til en kost av 230 mill ville vi dermed fått en uhyggelig regning i etterkant som vi ikke hadde tatt opp lån til.

På en POSITIV side, så var forventet gjennomføringstid 5 år med delentreprise, nå har vi klart å få den ned til 2,5 år med totalentreprise. Så videre økning blir ikke så stor som vi da hadde fryktet. Rambøll har bedt entreprenørene om å pris-sette den forventede økningen, slik at vi kan få en fastpris uten fremtidige overraskelser, og dette har de gjort. Vi vet dermed at den totale prisøkningen på prosjektet vil være rett over 20 mill fra forprosjekt til slutt.

Når høres dette sikkert både skummelt og negativt ut, MEN vi ønsker å forsikre andelseierne om at Rambøll jobber hardt for å få dette til å gå opp for oss. Vårt mål er fortsatt å klare en fullverdig rehabilitering, som besluttet i generalforsamling, innenfor de økonomiske rammer som er avtalt.

Så hvordan skal vi oppnå dette?

Det første vi må få til er en god pris fra entreprenørene. Dette er den delen Rambøll jobber med daglig mot entreprenørene og vi har tro på å få til en god avtale der.

Det neste er økonmisk støtte. Rambøll har, på vegne av borettslaget, søkt støtte fra Enova da vi nå isolerer ihht Enova krav. En av forutsetningene for å motta støtte fra Enova er at prosjektet er avhengig av støtten for å kunne gjennomføres. Vi har også en mulighet til å søke om ytterligere Enova-støtte etter endt rehabiltering, for installasjonen av balansert ventilasjon. Dersom vi får gjennom dette så mener Rambøll at vi har en god mulighet til å få denne rehabiliteringen gjennomført som planlagt. Enova-støtten ble søkt første februar, og det er fire ukers behandlingstid. Vi tror derfor at vi vil få svar i uke 10.

Hva gjør vi hvis dette ikke går rette veien? Vi ønsker å fokusere på at dette skal gå rette veien, men det er viktig å ha planene klare hvis det ikke gjør det. I verste fall vil det da, som alle sikkert skjønner, bli behov for en ekstraordinær generalforsamling. Der vil andelseierene da bli presentert med foreslåtte tiltak. 

Jeg håper alle er med og krysser fingrene for at dette skal bli slik vi har håpet og ønsket, 

Pga reforhandlinger og at vi venter på svar fra Enova blir fremdriftsplanen forskjøvet med noen uker i forhold til antatt tid for beboermøte, men vi har fortsatt planlagt oppstart våren 2020. Første milepæl nå er å oppnå en god pris hos entreprenør, og beslutte hvem som skal gjøre jobben. Vi vil gi beskjed så snart dette er på plass. Neste milepæl deretter blir svar fra Enova. Beboermøte settes tentativt til uke 12.

17.02.2020 08:53