LOV-2003-06-06-39 Lov om borettslag kapittel 7 stiller krav og retningslinjer til generalforsamling.

Generalforsamlingen (GF) er øverste myndighet i borettslaget, og er andelseiernes organ for å diskutere og avgjøre ting av betydning for videre drift. Denne arrangeres en gang i året innen utgangen av juni (vi pleier å ha den i mai). Her velges styremedlemmer, godkjennes regnskap og budsjett og stemmes om innkomne forslag til endring av regler eller andre ting av viktighet for borettslaget.

Alle andelseiere har rett til å melde inn forslag til saker til generalforsamlingen. Frist for innsending av saker er i vårt borettslag som regel 1-2 mnd før GF og annonseres ved info-brev i postkassene. Saker som ikke er meldt inn innen fristen kan ikke diskuteres på ordinær generalforsamling. 

Ekstraordinær generalforsamling kan finne sted dersom styret finner det nødvendig, eller dersom andeleierne (representert av minimum 1/10 av beboelsen, altså minst 27 andelseeiere i Lynghaug Borettslag) ønsker det.

Dersom man ikke har anledning til å stille på generalforsamlingen vil man kunne gi fullmakt til en annen andelseier som kan stemme på dine vegne. Denne fullmakten leveres inn ved registrering når man ankommer.

Avstemminger foregår ved flertallsbeslutning. NOTE: Ifm pågående rehabilitering er kravet fra bankene at vedtakene skal foregå med minimum 2/3 flertall.

Andelseierne oppfordres på det sterkeste å delta på generalforsamlingene.